Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž na određeno puno radno vrijeme kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

26.10.2020.

Logo_grb

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž na određeno puno radno vrijeme kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“:

 

1. pedagog/inja

– jedan izvršitelj
– puno radno vrijeme, određeno 12 mjeseci

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96. i 80/99. ), uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK i uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Prijavi treba priložiti

  • životopis s navedenom adresom elektroničke pošte,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hzavoda za mirovinsko osiguranje(ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti
  • vlastoručno potpisana izjavu kandidata/kinje da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podatci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati, a isprave se prilažu u neovjerenoj preslici osim uvjerenja o nekažnjavanju. Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat/kinja predočit će izvornik.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni/e su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o statusu osobe s invaliditetom i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj:  33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni/e su uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, provest će se razgovor (intervju). Mjesto i vrijeme održavanja intervjua biti će objavljeno na mrežnoj stranici škole. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su suglasni/e da Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim odredbama.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku

Trg Vatroslava Lisinskog 1, 31 000 Osijek

S naznakom „Za natječaj“.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/20-01/6
URBROJ: 2158-54-01-20-1
Osijek, 26. listopada 2020.

Ravnatelj:
mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up