Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž na određeno puno radno vrijeme kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

31.10.2018.

Logo_grb

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž na određeno puno radno vrijeme kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“:

  1. pedagog/inja

 – jedan izvršitelj

puno radno vrijeme, određeno 12 mjeseci

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju i ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Prijavi treba priložiti životopis s navedenom adresom elektroničke  pošte, domovnicu, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 60 dana), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužni  su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o statusu osobe s invaliditetom i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj:  33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužni su uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i  dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim odredbama.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01-2
URBROJ: 2158-54-01-18-1
Osijek, 31. listopada 2018.

mr.sc. Sebastian Šujević, ravnatelj

Autor:

Scroll Up