Natječaj za popunu radnog mjesta: nastavnik/ca njemačkoga jezika

08.03.2018.

Logo_grb

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta:

1. nastavnik/ca njemačkoga jezika
– jedan izvršitelj
– neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno uz pripadajuću količinu
radnoga vremena),

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju i ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Prijavi treba priložiti životopis s navedenom adresom elektroničke  pošte, domovnicu, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 60 dana).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužni su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o statusu osobe s invaliditetom i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužni su uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.
KLASA: 112-01/18-01-1
URBROJ: 2158-54-01-18-1
Osijek, 8. ožujka 2018.

Ravnatelj:

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up