Natječaj za popunu radnog mjesta – spremačica

07.05.2019.

Logo_grb

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J
Natječaj za popunu radnog mjesta

1. Spremačica
– dva izvršitelja
– neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz probni rok od 1 mjeseca

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Prijavi treba priložiti
• životopis s navedenom adresom elektroničke pošte,
• dokaz o državljanstvu (domovnicu ili osobnu iskaznicu)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
• vlastoručno potpisana izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podatci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici osim uvjerenja o nekažnjavanju. Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidata predočit će izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužni su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o statusu osobe s invaliditetom i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužni su uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj natječaja provest će praktičnu provjeru sposobnosti (testiranje) i razgovor (intervju). Mjesto i vrijeme održavanja praktične provjere sposobnosti i intervjua biti će objavljeno na mrežnoj stranici škole. Kandidat koji ne pristupi testiranju intervju i procjeni sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim odredbama.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
Trg Vatroslava Lisinskog 1, 31 000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u zakonskom roku.
KLASA: 112-01/19-01/2
URBROJ: 2158-54-01-19-1
Osijek, 7. svibnja 2019.

Ravnatelj:

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up