NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – spremač/ica

10.11.2017.

Logo_grb

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta:

1. spremač/ica
– jedan izvršitelj
– određeno vrijeme, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju i ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj

Prijavi treba priložiti životopis s navedenom adresom elektroničke  pošte, domovnicu, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim uvjerenja suda), a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se pozivaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti, priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

KLASA: 112-01/17-01-11
URBROJ: 2158-54-01-17-1
Osijek, 9. studenoga 2017.

Ravnatelj.

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up