Natječaj za popunu radnog mjesta Voditelj/ica računovodstva

12.03.2019.

Logo_grb

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J
Natječaj za popunu radnog mjesta

1. Voditelj/ica računovodstva
– jedan izvršitelj
– neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz probni rok od 6 mjeseci

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Kandidati su dužni ispunjavati i slijedeće uvjete:
– završeni diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima
– minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ekonomske struke

Prijavi treba priložiti
– životopis s navedenom adresom elektroničke pošte,
– motivacijsko pismo, domovnicu ili osobnu iskaznicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 30 dana),
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od dana natječaja,
– vlastoručno potpisana izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podatci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici osim uvjerenja o nekažnjavanju. Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidata predočit će izvornik.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužni su prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o statusu osobe s invaliditetom i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužni su uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pozvati će se na razgovor (intervju) putem mrežne stranice škole. Kandidat koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim odredbama.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku,
Trg Vatroslava Lisinskog 1, 31 000 Osijek
S naznakom „za natječaj“

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u zakonskom roku.
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2158-54-01-19-1
Osijek, 12. ožujak 2019.

Ravnatelj:

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up