NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – nastavnik/ca hrvatskoga jezika

10.11.2017.

Logo_grb

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. nastavnik/ca hrvatskoga jezika
– određeno puno radno vrijeme, a najduže 12 mjeseci – (1 izvršitelj)

Uz uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) kandidati trebaju ispunjavati i uvjete prema odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete prema odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj

Prijavi treba priložiti, životopis, domovnicu, potvrdu o nezaposlenosti, dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku osim uvjerenja nadležnog suda.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole. Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 112-01/17-01-12
URBROJ: 2158-54-01-17-1
Osijek, 9. studenoga 2017.

Ravnatelj.

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up