Dramska

Voditeljica: Marija Klasić Petrović, stručni suradnik knjižničar

Nositelj aktivnosti:
Marija Klasić Petrović, prof. hrv.jez.i knjiž. i dipl. knjižničar

Ciljevi aktivnosti:
– razvijanje mašte i kreativnosti , razvijanje samokritičnost i kritičnosti, razvijanje kritičkoga mišljenja i prosuđivanja
– poticati učenike na pismeno izražavanje i samoizražavanje
– razumijevanje književnih tekstova
– potaknuti učenike na samovrednovanje i vrednovanje
– raditi na učenikovim govornim i izražajnim sposobnostima i vještinama radi potreba scenskog nastupa
– uključiti u rad i motoričke sposobnosti te ukazati na važnost govora tijela u glumačkom procesu
– putem radionica i vježbi poraditi na razumijevanju međuljudskih odnosa i isticati važnost međusobne suradnje i komunikacije

Namjena aktivnosti:
Kroz dramsku igru oslobađati učenike u govoru i pokretu kako bi bili samosvjesni, hrabri i sigurni u sebe te se uspješno prezentirali i bili sigurni u javnim nastupima.
Namijenjeno je svim zainteresiranim učenicima od 1.- 4. razreda.

Način realizacije:
Rad u skupinama, rad u paru i individualni rad.
Probe i radionice dramske i lutkarske skupine održavaju se jednom tjedno u prostorijama školske knjižnice.

Vremenik aktivnosti:
Od rujna do svibnja tekuće školske godine
Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:
Posjećenost izvannastavne aktivnosti, uspjeh na Božićnoj priredbi, evaluacijski listići, izvedba pripremljenog igrokaza, uspjeh na smotri LIDRANO.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:
Posjećenost izvannastavne aktivnosti, uspjeh na Božićnoj priredbi, evaluacijski listići, izvedba pripremljenog igrokaza, uspjeh na smotri LIDRANO, sudjelovanje na Festivalu klasičnih jezika i antičke baštine