Politika privatnosti

Uvodne odredbe

ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU, Trg Vatroslava

Lisinskog 1, 31 000 Osijek, kao voditelj obrade osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) donosi Politiku privatnosti.

Ovom Politikom privatnosti Škola svojim učenicima i njihovim roditeljima/zakonskim zastupnicima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje, članovima Školskog odbora i drugim fizičkim osoba čiji osobni podaci su ili mogu biti predmetom obrade pruža informacije vezane za obradu njihovih osobnih podataka i ostvarivanje prava ispitanika, u koju svrhu i po kojoj pravnoj osnovi se prikupljaju i koriste njihovi osobni podaci, tko koristi osobne podatke te koje su mjere zaštite osobnih podataka, rok pohrane podataka i kontakt podatke Škole i službenika za zaštitu podataka, a sve u svrhu zaštite njihove privatnosti.

Ovisno o kategoriji ispitanika Škola obrađuje sljedeće podatke:

ime i prezime, OIB, JMBG, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, adresu prebivališta/boravišta, elektroničku adresu, kontakt telefon, nacionalnost, državljanstvo, stupanj obrazovanja, IBAN tekućeg računa, podaci o invaliditetu, braniteljski status.

Osobne podatke Škola obrađuje na području Republike Hrvatske.

U obradi osobnih podataka Škola posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje u svrhu izvršavanja javnih ovlasti pruža Škola zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka, pri čemu se prikupljaju relevantni osobni podaci na sljedeće načine:

  1. Izravno od strane samih ispitanika, odnosno njihovih zakonskih zastupnika, na način da ih ispitanici sami dostave uz privolu Školi kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih
  2. Iz drugih izvora odnosno iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u državne matice, telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
  3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića).

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Škola prikuplja ovise u koju svrhu se prikupljaju kao i o pravnoj osnovi na temelju koje se podatci prikupljaju. Škola neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Osobne podatke Škola prikuplja kako bi mogla ispunjavati svoje zakonom utvrđene obveze odnosno obavljati, održavati, štititi i poboljšati svoju djelatnost odgoja i obrazovanja. Takve podatke Škola prikuplja na temelju posebnih propisa iz područja obrazovanja i privole koju je dao ispitanik u jednu ili više točno određenih svrha.

Škola prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhu izvršenja ugovornih obveza u slučaju da ispitanik uskrati davanje bitnih podataka, Škola neće biti u mogućnosti poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovornih obveza. Škola koristi određene podatke ispitanika isključivo za potrebe vlastitih evidencija radi obavljanja zakonom utvrđene djelatnosti.

Škola je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva ispitanika istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka u najkraćem roku ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Primatelji osobnih podataka

Škola osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Sve osobne podatke škola obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci ispitanika, osobni podaci se pohranjuju i čuvaju sukladno zakonskim propisima o čuvanju arhivskog gradiva.

Sigurnost osobnih podataka

Škola poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu. Zaposlenicima Škole je dozvoljen pristup osobnim podacima radi obavljanja radnih zadataka, te su zaposlenici upoznati da se osobni podaci ne smiju neovlašteno koristi. Zaposlenici koji imaju pravo i ovlast pristupa osobnim podacima daju izjavu o povjerljivosti.

Prava ispitanika

1. Pravo na pristup osobnim podacima

Škola se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva ispitanika, koji može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

2. Pravo na ispravak netočnih podataka

Škola će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o ispitaniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka ispitanika.

3. Pravo na brisanje osobnih podataka

Škola će izvršiti brisanje osobnih podataka ispitanika u sljedećim slučajevima:

  1. kada osobni podaci ispitanika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka (primjerice, kada je posebnim zakonom propisano kako se podaci čuvaju trajno);
  2. kada ispitanik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
  3. kada ispitanik uloži prigovor na obradu podataka
  4. kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
  5. kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade

4. Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Škola će osigurati u slučajevima kada ispitanik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali ispitanik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i izradu profila ispitanika.

5. Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade Škola će provesti na zahtjev ispitanika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

6. Pravo na ulaganje prigovora

Ispitanik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom slučaju Škola će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga ispitanika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on ili njegov zakonski zastupnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da ispitanik aktivnom i nedvosmislenom radnjom, zastupan od strane zakonskih zastupnika, ovlasti Školu na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Postavke kolačića

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu podataka u Školi putem mail adrese ikg@ikg.hr ili na telefon broj 031 215 120.

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Škola zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati ispitanike.

Osijek, siječanj 2022.