JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019.

Logo_grb

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14. i 127/17.  i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine,  broj 57/12., 120/12. i 16/2017.)
ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU
Osijek, Trg V. Lisinskog 1, raspisuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. nastavnik/ca povijesti
– određeno puno radno vrijeme, a najduže 12 mjeseci – (1 izvršitelj)

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96. i 80/99.), odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK i odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj.

Na javni poziv mogu se javiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana, a u obvezi su polaganja stručnog ispita.

Prijavi treba priložiti:
• životopis s navedenom adresom elektroničke pošte
• dokaz o državljanstvu (domovnicu ili osobnu iskaznicu)
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju
• uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku osim uvjerenja nadležnog suda.

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe javnog poziva  sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave javnog poziva. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole. Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 112-01/19-01/7
URBROJ: 2158-54-01-19-1
Osijek, 28. listopada 2019.

Ravnatelj:

mr.sc. Sebastian Šujević

Autor:

Scroll Up